Fördjupning

Målet med reformen

Målet med reformen är dels att bibehålla en god tandhälsa hos patienter som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få försämrad tandhälsa, dels att låta fler grupper än idag få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Det tredje steget

Den 1 januari 2013 införs det tredje steget i tandvårdsreformen. I det tredje steget förstärks stödet till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det kan vara sjukdomen/funktionsnedsättningen i sig som orsakar problemen eller medicinerna patienterna behöver ta.

Vad innebär det tredje steget?

 • ett nytt bidrag införs, särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 • en ny patientgrupp, patienter med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, får tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Särskilt tandvårdsbidrag administreras av Försäkringskassan och tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift administreras av landstingen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV har beslutat vilka förebyggande tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigade med bidraget.

Tredje steget?

Undrar du varför det kallas för det tredje steget? Det statliga tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008 i form av två steg: allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Nu införs det tredje steget med ytterligare nyheter till reformen.

Läs mer om tandvårdsreformen under Bakgrund.

Särskilt tand­vårds­bidrag

Målgruppen för bidraget är personer vars sjukdom eller funktionsnedsättning kan skapa problem med tänderna, problem som kan lindras eller förhindras med hjälp av förebyggande tandvård.

Det kan exempelvis vara patienter som lider av muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling, har svårinställd diabetes eller har frätskador på tänderna på grund av ätstörningar.

Patienten får 600 kr per halvår i särskilt tandvårdsbidrag att använda till förebyggande tandvård.

I den här utbildningen kommer vi fokusera på det särskilda tandvårdsbidraget.

Fler nyheter

Samtidigt som det tredje steget införs så genomförs fler förändringar.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Målgruppen för stödet är personer som på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar har stora behov av tandvård. Det kan exempelvis vara patienter med Parkinsons sjukdom eller med en svår psykisk funktionsnedsättning som gör att de har svårt att klara av den dagliga munhygienen.

Läs mer om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift hos Socialstyrelsen eller hos ditt landsting.

I tandvårdsförordningen kan du läsa om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som ger rätt till stödet.

Utökningar och ändringar i ersättningsreglerna och i åtgärdslistan

Bland de förändringar som TLV har genomfört kan nämnas

 • diagnos/tillstånd ersätts med begreppet tillstånd
 • ersättning till patienter som behöver specialisttandvård utökas genom att särskilda referenspriser för specialister införs.

Samtliga förändringar i ersättningsregler och åtgärdslista framgår av den omtryckta föreskriften TLVFS 2013:2 som finns som pdf för utskrift på tlv.se. Den finns även att beställa i tryckt form.

Mer om särskilt tand­vårds­bidrag

Vem får särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag ges till personer vars sjukdom eller funktionsnedsättning kan skapa problem med tänderna, problem som kan lindras eller förhindras med hjälp av förebyggande tandvård.

Det kan vara sjukdomen i sig som skapar problem med tänderna men det kan även bero på medicinen som patienten behöver ta. Precis som för det allmänna tandvårdsbidraget så ska personen ha fyllt 20 år och vara bosatt i Sverige, det vill säga ha sin egentliga hemvist i landet.

STB är 600kr/halvår

Särskilt tandvårdsbidrag ger patienten 600 kr per halvår.

Till skillnad mot allmänt tandvårdsbidrag så kan särskilt tandvårdsbidrag inte sparas utan löper ut i samband med att perioden tar slut. Perioderna startar den 1 januari och den 1 juli.

Däremot kan patienten spara delar av bidraget och använda flera gånger under samma period.

Exempel

Stina ska betala 800 kr för en undersökning som hennes tandläkare genomfört. Hon har dåligt med pengar och vet att hon inom samma 6-månadersperiod ska besöka tandläkaren en gång till.

Hon väljer därför att använda halva sitt särskilda tandvårdsbidrag för att betala denna undersökning och sparar halva bidraget till nästa besök.

Förebyggande åtgärder

Med bidraget kan patienten betala förebyggande tandvårdsåtgärder såsom

 • undersökningar
 • information och instruktion
 • fluorbehandling och kostrådgivning
 • salivsekretionsmätning

Precis som allmänt tandvårdsbidrag så kan även särskilt tandvårdsbidrag användas till tandvårdsabonnemang.

Alla åtgärder som bidraget får användas till finns listade i TLV:s omtryckta föreskrift TLVFS 2012:2 i främst åtgärdsgrupperna 100 och 200.

Vilka sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ge rätt till STB?

 • muntorrhet på grund av långvarig behandling med läkemedel
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs -, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ordinerad syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • svårinställd diabetes
 • pågående dialysbehandling
 • immunsuppression på grund av behandling med läkemedel
 • organtransplantation

Läkarintyg

Patienten ska i normalfallet bekräfta sin sjukdom eller funktionsnedsättning med ett läkarintyg.

Det är patienten själv som skaffar läkarintyget. Intyget kan utfärdas på en blankett som Socialstyrelsen tagit fram. Om patientens tillstånd redan är väl känt av dig som vårdgivare och journalfört sedan tidigare behövs inget läkarintyg.

Salivprov vid muntorrhet

För vissa diagnoser såsom vid muntorrhet på grund av långvarig behandling med läkemedel så behöver läkarintyget kompletteras med ett salivprov.

Det är den som behandlar patienten som tar salivprovet. För att en patient ska anses muntorr ska salivprovet visa:

 • att sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per minut för en mätperiod om 5 minuter och
 • att vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 minuter.

Förhandsprövning

I de undantagsfall som det är svårt att avgöra patientens rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du eller patienten begära en förhandsprövning hos Försäkringskassan.

Fördjupning - diagnoser och intyg

Hur begär jag STB?

Till Försäkringskassan rapporterar du in genomförda besök inom 14 dagar och anger grund för bidraget, precis på samma sätt som du idag gör för det allmänna tandvårdsbidraget. Men för de patienter du begär särskilt tandvårdsbidrag för, måste du också ange vilken sjukdom eller funktionsnedsättning patienten har.

Du lämnar samma uppgifter som vanligt för utförda åtgärder och tillstånd. Övriga underlag som styrker patientens rätt till bidraget sparar du i din journal.

Precis som med allmänt tandvårdsbidrag så betalas särskilt tandvårdsbidrag ut i efterskott till dig. Försäkringskassan genomför sedan efterhandskontroller. Vid en efterhandskontroll behöver du ha underlag som visar att patienten hade rätt till särskilt tandvårdsbidrag, t.ex. läkarintyg, salivprov eller kopia på patientens läkemedelsförteckning.

ATB + STB?

En patient som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag har även rätt till allmänt tandvårdsbidrag och kan använda båda bidragen för att betala vid samma besök.

Exempel

Du får besök av Lina 27 år som ska göra en undersökning. Lina har Crohns sjukdom och hon har genom sin patientförening fått information om särskilt tandvårdsbidrag. Hon har varit hos läkaren och har med sig ett läkarintyg

Den undersökning som Lina genomgår är en undersökning där särskilt tandvårdsbidrag får användas. Priset för undersökning är 730 kr. Hur mycket ska Lina betala och vilka bidrag betalar hennes undersökning?

Lina har rätt till

 • allmänt tandvårdsbidrag: 300 kr
 • särskilt tandvårdsbidrag: 600 kr

Lina använder hela sitt allmänna tandvårdsbidrag eftersom det inte får delas. Till resterande 430 kr använder hon sitt särskilda tandvårdsbidrag. Efter besöket har 170 kr kvar som måste användas inom innevarande halvår

STB och Hög­kostnads­skydd?

En åtgärd som betalas med särskilt tandvårdsbidrag ligger inte till grund för beräkning av högkostnadsskyddet. Det beror på att samma åtgärd då skulle bli subventionerad två gånger.

Tand­vårds­reformen

Det statliga tandvårdsstödet infördes 2008. Målet med reformen var att göra det billigare att besöka tandvården, speciellt för den som har omfattande behov av tandvård. Målet var också att stärka patientens ställning, att förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden och att minska den administrativa bördan för vårdgivarna.

Mål

Med införandet av tandvårdsstödet ville staten

 • bibehålla en god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov
 • möjliggöra för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Innehåll

Reformen innehöll från början två stöd: ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.

Båda stöden betalas ut till dig som vårdgivare i efterhand av Försäkringskassan. Stödet dras av från patientens räkning direkt vid besöket, så att han/hon slipper ligga ute med pengar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget fungerar som en årlig tandvårdscheck som alla vuxna som är bosatta i Sverige får från det år de fyller 20. Bidraget ligger som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och patienten behöver inte hålla ordning på någon handling eller blankett.

Patienten får bidraget den 1 juli varje år och kan spara bidraget om hon eller han inte utnyttjar det. Patienten får som mest spara två bidrag.

Bidraget är

 • 300 kronor/ år för personer i åldrarna 20-29
 • 150 kronor/ år för personer i åldrarna 30-74 år
 • 300 kronor/ år för personer i åldrarna 75 år och äldre.

Syftet med bidraget är att uppmuntra till förebyggande tandvård.

Alla åtgärder som ingår i det nya tandvårdsstödet samt tandvårdsabonnemang kan betalas med bidraget.

Ett skydd mot höga kostnader

Ett skydd mot höga kostnader inom tandvården införs. Skyddet påminner om högkostnadsskyddet som finns inom sjukvården.

Skyddet innebär att

 • kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor ersätts med 50 procent
 • kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent
 • skyddet har ett karensbelopp på 3 000 kronor, vilket betyder att kostnader under 3 000 kronor inte ersätts.

Högkostnadsskyddet gäller under en sammanlagd period av ett år, men denna period har inget samband med kalenderåret. Patienten kan även välja att starta en ny period fast ett år inte gått.

Referenspriser

Ett system med referenspriser introduceras och ligger till grund för beräkningen av högkostnadsskyddet.

För varje åtgärd som behandlare utför så finns ett referenspris och patientens högkostnadsskydd beräknas utifrån referenspriset, eller utifrån vårdgivarens pris – om det är lägre. I referenspriset ingår även kostnaden för material.

Vem har rätt till tandvårdsstöd?

Den som är bosatt i Sverige och har fyllt 20 år senaste det år då vården ges har rätt till statligt tandvårdsstöd. Bosatt i Sverige innebär att personen har sin egentliga hemvist i landet och omfattas av socialförsäkringen.

Personer som är försäkrade i andra EU-länder, EES-länder och Schweiz kan ha rätt till tandvårdsstöd bland annat under en tillfällig vistelse i Sverige. Om de bor inom Norden behöver de bara uppge sin bostadsadress. Är det personer utanför Norden ska en kopia på EU-kortet eller ett E-intyg skickas in till Försäkringskassan tillsammans med underlaget om tandvårdsersättning. Detsamma gäller för personer som är försäkrade i länder som Sverige har särskilda sjukvårdsavtal med.

Personer som bor i Sverige men som arbetar i ett annat EU eller EES-land, så kallade gränsarbetare, finns inte registrerade för tandvård i Försäkringskassans register. De har dock samma rätt till tandvårdsstöd och deras ärenden rapporterar du in på samma sätt som för personer inom Sverige.

Eftersom de inte finns i Försäkringskassans register kommer ärenden som rör gränsarbetare alltid att utredas manuellt innan utbetalning sker. Det görs för att utreda om personen är gränsarbetare.

Länkar

Här hittar du bra länkar när du vill läsa mer om nyheterna i reformen:

Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard
Här hittar du information om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag samt vilka nya patientgrupper som kan få tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

TLV - Tandvårds och läkemedelsförmånsverket
http://www.tlv.se/tandvard/
Här kan du läsa om alla förändringar som gjorts i regelverket.

Läkarintyg
Se hur Socialstyrelsens blankett för läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag ser ut.

Se hur Socialstyrelsens mall för läkarintyg gällande tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ser ut.

1177
http://www.1177.se/Tema/Tander/
Enkel och lättbegriplig text om nyheterna i reformen.

Vårdguiden
http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Tandvard/
Bra och lättförståelig information om hur tandvården i Sverige fungerar.